TOPIK - TOPIK DALAM MODUL E4161

UNIT 1 : PENGENALAN (2 JAM)
1.0 Konsep Umum Sistem Pengoperasian.
1.1 Definisi Sistem Pengoperasian.
1.2 Kegunaan Sistem Pengoperasian.
1.3 Jenis-jenis Sistem Pengoperasian.
1.4 Contoh-contoh Sistem Pengoperasian.

UNIT 2 : STRUKTUR ASAS, CIRI-CIRI SISTEM PENGOPERASIAN
DAN SISTEM NUKLEUS (2 JAM)
2.1 Struktur Asas Sistem Pengoperasian.
2.2 Ciri-ciri Utama Sistem Pengoperasian.
2.3 Ciri-ciri Sokongan Sistem Pengoperasian.

UNIT 3 : STRUKTUR ASAS, CIRI-CIRI SISTEM PENGOPERASIAN
DAN SISTEM NUKLEUS (2 JAM)
3.1 Sistem Nukleus.
3.2 Kemudahan perkakasan : struktur perkakasan, sistem sampukan, perlindungan ingatan.
3.3 Sistem Nukleus, hubungannya dengan sistem pengoperasian yang lain.
3.4 Pengendali Sampukan Paras Pertama – FLIH.
3.5 Dispatcher (Penjadualan Paras Bawah).
3.6 Implementasi komunikasi antara proses wait dan signal.

UNIT 4 : PENGURUSAN (2 JAM)
4.1 Konsep Pengurusan Dalam Sistem Pengoperasian.
4.2 Pengurusan Proses.

UNIT 5 : PENGURUSAN (2 JAM)
5.1 Pengurusan Ingatan.
5.2 Objektif Pengurusan Ingatan.
5.3 Konsep Ingatan Maya.
5.4 Implementasi Ingatan Maya.

UNIT 6 : PENGURUSAN (2 JAM)
6.1 Pengurusan Input-Output.
6.2 Objektif dan implikasi Pengurusan Input Output.
6.3 Prosedur input dan output.
6.4 Konsep asas penimbal.
6.5 Teknik spooling.

UNIT 7 : PENGURUSAN (2 JAM)
7.1 Pengurusan Sistem Fail.
7.2 Objektif Pengurusan Fail.
7.3 Konsep dan rekabentuk direktori fail, berkongsi dan keselamatan fail.
7.3 Organisasi ingatan sekunder.

UNIT 8 : KONSEP ASAS PANGKALAN DATA (2 JAM)
8.1 Konsep Umum Sistem Pangkalan Data.
8.2 Definisi Sistem Pangkalan Data.
8.3 Perbandingan antara Sistem Pangkalan Data dan Sistem Fail.
8.4 Senibina Sistem Pangkalan Data.
8.5 Bahasa Pangkalan Data .
8.6 Sistem Pengurusan Pangkalan Data (DBMS).
8.7 Skima dan Kejadian.


UNIT 9 : REKABENTUK MODEL PANGKALAN DATA HUBUNGAN
(2 JAM)
9.1 Definisi dan Ciri-ciri Model Pangkalan Data Hubungan.
9.2 Struktur Data, Skima, Kejadian dan Struktur Storan Model Pangkalan Data Hubungan.
9.3 Istilah-istilah Model Hubungan.

UNIT 10 : REKABENTUK MODEL PANGKALAN DATA HUBUNGAN
(2 JAM)
10.1 Operasi-operasi Algebra Hubungan.
10.2 Bahasa Pertanyaan SQL.
10.3 Bahasa Pertanyaan QBE.

UNIT 11 : REKABENTUK MODEL PANGKALAN DATA
HIERARKI (2 JAM)
11.1 Rekabentuk Pangkalan Data Hierarki.
11.2 Definisi dan Ciri-ciri Model Pangkalan Data Hierarki.
11.3 Struktur Data, Skima, Kejadian dan Struktur Storan Model Pangkalan Data Hierarki.
11.4 Bahasa Definisi Data dan Bahasa Manipulasi Data untuk Model Pangkalan Data Hierarki.

UNIT 12 : REKABENTUK MODEL PANGKALAN DATA
HIERARKI (2 JAM)
12.1 Information Management System (IMS).
12.2 Definisi Pangkalan Data Fizikal (DDB) untuk Skima Hierarki.
12.3 Definisi PCB untuk View Jenis 1 bagi Skima Hierarki.

UNIT 13 : REKABENTUK MODEL PANGKALAN DATA RANGKAIAN
(2 JAM)
13.1 Rekabentuk Pangkalan Data Rangkaian.
13.2 Definsi dan Ciri-ciri Model Pangkalan Data Rangkaian.
13.3 Struktur Data, Skima, Kejadian dan Struktur Storan Model Pangkalan Data rangkaian.
13.4 SKIMA dan SUB-SKIMA Model Sistem Rangkaian.
13.5 Skema Bahasa Definisi Data, Sub-Skema Bahasa Definasi Data dan Bahasa Manipulasi Data untuk Model Pangkalan Data Hierarki
13.6 Perhubungan banyak-banyak (M:N) dalam Model Rangkaian